Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności:

Przedszkole Miejskie Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pm14.jaworzno.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

e-mail: przedszkole14@jaworzno.edu.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 762 93 06 ; bądź listownie na adres ul. Wincentego Muchy 6, 43-600 Jaworzno. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne:

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

 

  1. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Brak platform, pochylni.
  2. Budynek jest dwupiętrowy. Korytarze wewnętrzne, sale dziecięce są położone na dwóch poziomach.
  3. Nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowych dla osób
    niedosłyszących.
  4. Nie zapewniamy możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
  5. W pobliżu przedszkola znajduje się parking ogólnodostępny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Chełmecka
Liczba odwiedzin:2509