Program rozwoju przedszkola

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Program rozwoju placówki oparty jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.

 

PODSTAWA PRAWNA:

3 letni Program Rozwoju Przedszkola opracowany został na podstawie:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. Z2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 • Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie.

 

Prezentowana Program Rozwoju Placówki uwzględnia wyniki prowadzonej ewaluacji pracy placówki oraz potrzeby środowiska lokalnego.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

• Priorytetem naszych działań jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb              i możliwości, mające na celu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

• Zapewnienie bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju, akceptacji i poszanowania praw dzieci.

• Podnoszenie, jakości pracy przedszkola poprzez współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

• Propagowanie wzorów: norm i zachowań społecznie akceptowanych.

• Przeciwdziałanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

• Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

• Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

• Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

• Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci.

Cele koncepcji pracy przedszkola wpisują się w główne kierunki strategiczne zawarte w Prawie Oświatowym.

• Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową Państwa.

• Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

• Procesy zachodzące w przedszkolu służą przyjętej koncepcji pracy.

• W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

• Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

• Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

• Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasza wizja: „Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców”.

Podstawą budowania wizji stało się pytanie jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno naszej placówki, jak i naszych wychowanków. Odpowiedź na to pytanie nakreśliła cele procesu wspomagania rozwoju i edukacji:

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i możliwości oraz wszechstronny rozwój każdego wychowanka.
 • Umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności i wpajania wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy znają i przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom świadczonych usług.
 • Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro i zło. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję.
 • Przedszkole kształtuje tożsamość narodową i kulturalną dziecka, w oparciu o tradycje rodzinne oraz kulturalne regionu i narodu.
 • Dzieci uczą się troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu.
 •   Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Przy opracowaniu Programu Rozwoju Przedszkola wzięto pod uwagę:

 • dotychczasowe osiągnięcia placówki, w tym uzyskanie certyfikatów;
 • analizę sytuacji zewnętrznej przedszkola (zmieniającą się rzeczywistość społeczno - polityczną, zmiany finansowania, gorsze warunki bytowe rodzin, wejście w życie reformy szkolnictwa);
 • analizę mocnych i słabych stron przedszkola.

 

I. Strategia rozwoju placówki:

 • zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

 

Mocne strony przedszkola:

•  atrakcyjna oferta edukacyjna;

•  programy własne, plany pracy zajęć dodatkowych;

•  dział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską;

• wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (działania innowacyjne,

nowatorstwo);

•  dobra atmosfera i klimat przedszkola;

•  wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli;

•  szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi;

•  wysoki poziom zadowolenia rodziców.

 

W NASZEJ PLACÓWCE

,,Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.’’

 

Misja przedszkola

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.

Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.                  

Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.                                       

Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.

Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.                   

Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.                                          

Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę.                                                              

Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodnie znosiły stres i porażki.            

Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.                                

Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.

Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.                         

Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.                                                    

Mamy estetyczne i dobrze wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.

Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.                                           

Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.                        

Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.               

Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.                                                                   

Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.                  

Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.                                                     

Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.                                

Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole.

 

1. Zadania:

 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.

 

2. Cele:

 • Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
 • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
 • Stymulowanie kreatywnej postawy.
 • Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
 • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
 • Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

 

3. Nasz priorytet: wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

  

II. Założenia programowe

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

 

 

Rok szkolny 2018/2019

„Wychowanie do wartości. Przedszkolak poznaje tradycje. ”

Zadania

Rozwijanie zainteresowania naszym krajem.

Cele

1. Zapoznanie z usytuowaniem Polski na mapie Europy oraz jej symbolami narodowymi.

2. Organizowanie sytuacji przybliżających cechy przyrody polskiej.

3. Poznawanie ciekawych regionów Polski – ukształtowanie terenu, przyroda, tradycje ludowe.

4. Rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Polski.

Działania

1. Tworzenie warunków do poznawania polskiej przyrody, krajobrazu, ukształtowania terenu.

2. Zapoznanie ze sztuką polskich twórców.

3. Dostarczanie i wzbogacanie wiedzy o sławnych Polakach.

4. Nawiązywanie współpracy z instytucjami kulturalnymi.

5. Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

Oczekiwane efekty (dzieci…)

1. Dzieci dostrzegają piękno swojego kraju, regionu, miasta.

2. Wiedzą jakiej są narodowości, że mieszkają w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa.

3. Nazywają godło i flagę państwową, znają polski hymn i wiedzą, że Polska należy do Unii Europejskiej.

4. Poznają wybrane zabytki i dzieła sztuki swojego regionu.

Współpraca z rodzicami

1. Angażowanie rodziców do organizowania spotkań i kącików tematycznych związanych z ich miejscem pochodzenia.

2. Zorganizowanie konkursu „Kto ty jesteś? Polak mały”Konkurs plastyczny zorganizowany dla uczczenia obchodów stulecia niepodległości Polski.

Baza

Zakup pomocy dydaktycznych, książek, albumów, map, puzzli, filmów.

Ewaluacja

1. Będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej.

2. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

3. Zorganizowanie konkursu przedszkolnego sprawdzającego poziom wiedzy.

 

 

Rok szkolny 2019/2020

„ Zabawy z Królową Nauk czyli edukacja matematyczna przedszkolaka"

       

           Zadania:

Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie uzdolnień matematycznych.

Cele

1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie.  

2. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

Działania

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z edukacji matematycznej w każdej grupie wiekowej.

2. Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

3. Zorganizowanie konkursów matematycznych jako podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

4. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych z każdej grupy (praca zespołowa) pt. „Jesienne cyferki”.

5. Zorganizowanie kącików matematycznych służących codziennej aktywności matematycznej dzieci.

 

 

Współpraca z rodzicami

1. Przeprowadzenie dla rodziców zajęć otwartych z zakresu edukacji matematycznej w grupie starszaków.

2. Zamieszczenie w stronie internetowej przedszkola artykułu o rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci.

3. Zorganizowanie konkursu międzyprzedszkolnego pt. „Łamigłówki dla mądrej główki”.

Baza

          Zgromadzenie pomocy dydaktycznych do realizacji tematu w każdej grupie.

Oczekiwane efekty (dzieci…)

1. Dziecko potrafi dokonywać porównywania, klasyfikowania, uogólniania, odnajdowania związków przyczynowo-skutkowych w toku działania.

2. Stosuje pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej.

3. Liczy elementy, dodaje i odejmuje oraz stosuje liczebniki główne i porządkowe.

4. Zna pojęcia związane z czasem, wagą, objętością.

5. Stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w życiu codziennym.

Ewaluacja

Będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Rok szkolny 2020/2021

„ RODZINA TO NASZE WSPÓLNE DOBRO”

 

„Kształtowanie postaw społecznych i wartości życiowych opartych na głębokich więziach rodzinnych oraz aktywizacja rodziny do lepszej współpracy z przedszkolem i środowiskiem lokalnym

 

Aby wyrosnąć na pełnowartościowego człowieka, dziecko musi mieć rodzinę, a w niej miłość, akceptację        i dobry przykład.

 

Cele:

Pogłębianie współpracy z rodzicami i środowiskiem;

Rozwijanie wartości rodzinnych w powiązaniu z wartościami wspólnoty lokalnej;

Tworzenie głębszych więzi uczuciowych z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;

Umożliwienie wzajemnego, lepszego poznania się dzieci i ich rodziców poprzez wspólne uczestnictwo w różnych momentach życia przedszkolnego,

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi społeczno-moralnemu dziecka we współpracy z rodziną,

Rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami swojej rodziny

Działania (współpraca z rodzicami):

1. Opracowanie programu współpracy z rodzicami pod nazwą „Wspólnie z rodzicami możemy zrobić więcej”

2. Zorganizowanie konkursu plastycznego dla rodzin pod nazwą „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

3. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców raz w miesiącu lub przynajmniej raz w semestrze,

4. Organizowanie uroczystości przedszkolnych według opracowanego wspólnie z rodzicami kalendarza i przy ich zaangażowaniu. Większość z nich miałaby charakter wspólnych zabaw, warsztatów i zgodnie z zasadą - „rodzice dzieciom               i dzieci rodzicom” - rozumianej jako równe zaangażowanie obydwu stron.

„ Rodzina, ach rodzina” - festyn rodzinny

„Z Babcią i Dziadkiem na wesoło” – impreza dla babć i dziadków oraz wnucząt

„Andrzejkowe wróżby”

„Wigilia w przedszkolu”, itp.

5. Zapraszanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do przedszkola, organizowanie wycieczek do ich miejsc pracy.

6. Zorganizowanie wystawy prac dzieci wykonanych różnymi technikami na temat „Moja rodzina”, połączenie jej z kiermaszem wytworów dziecięcych. Zaproszenie do oglądania wystawy dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola, z osiedla.

7. Zapewnienie dobrego przepływu informacji między przedszkolem a rodzicami przez co miesięczne wydawanie ogólnoprzedszkolnego biuletynu informacyjnego pod nazwą „ Aktualności przedszkolne”

8. Opowiadanie lub czytanie dzieciom przez rodziców utworów literatury dziecięcej, codziennie w przedszkolu o wyznaczonej porze dnia.

9. „Teatr rodziców przedstawia dzieciom” – przygotowanie dla dzieci przez chętnych rodziców przedstawienia wybranej bajki z okazji Dnia Dziecka

10. We współpracy z MDK uczestnictwo dzieci i rodziców w imprezach środowiskowych, lokalnych.

11. Wdrażanie programu „Odimienna nauka czytania” autorstwa I. Majchrzak we wszystkich grupach wiekowych.  

 

Monitorowanie

         Zastosowane będą narzędzia badawcze oraz analiza dokumentów pracy przedszkola pod kątem współpracy z rodzicami , przeprowadzonych konkursów, realizowanej tematyki i zadania roku, zorganizowanych uroczystości , oceny realizacji programu własnego dotyczącego współpracy z rodzicami, itp.

Baza

 Zgromadzenie pomocy dydaktycznych do realizacji tematu w każdej grupie.

Oczekiwane efekty: (dzieci…)

Potrafią okazywać własne uczucia swoim najbliższym, dzielić się z innymi własnymi przeżyciami, rzeczami, obdarowywać upominkami,

Szanują rodziców, dziadków, znają i rozumieją ich potrzeby i potrzeby rodzeństwa, Interesują się pracą zawodową rodziców, mają dużą wiedzę o swojej rodzinie,

Interesują się tradycjami i historią własnej rodziny,

Chętnie pomagają w drobnych pracach domowych, uczestniczą w spełnianiu obowiązków na miarę ich możliwości,

Pogłębiają więzi uczuciowe z rodziną, mają większe poczucie bezpieczeństwa,

Kształtują poczucie własnej wartości, poznają wzory postępowania,

Rozwijają wartości takie jak: dobro, sprawiedliwość, miłość

 

  Ewaluacja

Będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

III. Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)

           Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy   z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycieli innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.

          Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

 

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpiecznie.

3. Rozwija się twórczo.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

8. Wcześnie zaczyna czytać.

 

W naszym przedszkolu rodzice:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.

4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawacwychowawczych.

6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.

8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

 

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.

7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.

8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

9. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.

10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.

2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.

3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora  Przedszkola i Rady Rodziców.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomczyk
Liczba odwiedzin:6316