Program rozwoju przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI
PODSTAWA PRAWNA:
5 letni Program Rozwoju Przedszkola opracowany został na podstawie:
Rozporządzenia MENiS z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz U. Nr 235,poz.1703);
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 41, ust.1;
Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Jaworznie.


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Przy opracowaniu Programu Rozwoju Przedszkola wzięto pod uwagę:
dotychczasowe osiągnięcia placówki, w tym uzyskanie certyfikatów;
analizę sytuacji zewnętrznej przedszkola (zmieniającą się rzeczywistość społeczno- polityczną, zmiany finansowania, gorsze warunki bytowe rodzin, wejście w życie reformy szkolnictwa);
analizę mocnych i słabych stron przedszkola.


I. Strategia rozwoju placówki:
zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy;
kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

Nasza wizja: „Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców”.

Mocne strony przedszkola:
• atrakcyjna oferta edukacyjna;
• programy własne, plany pracy zajęć dodatkowych;
• szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek;
• udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską;
• wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, nowatorstwo);
• dobra atmosfera i klimat przedszkola;
• wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli;
• szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi
i społecznymi;
• wysoki poziom zadowolenia rodziców.
Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

1. Zadania:
 Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
 Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.

2. Cele:
Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach
edukacyjnych.
Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
Stymulowanie kreatywnej postawy.
Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

3. Nasz priorytet: wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.


II. Założenia programowe
Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.


Rok szkolny 2013/2014
„Twórczy przedszkolak”.

Zadanie:
Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
Cele:
1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:
1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
• Kąciki plastyczne,
• Kąciki teatralne,
• Skrzynie skarbów,
• Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki,
• Ekspozycje dzieł znanych twórców,
• Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.
3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.
4. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
5. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.
6. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
• Koncerty muzyczne,
• Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru,
• Wystawy i pokazy sztuki ludowej,
• Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty.
7. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:
• Kubusiowi Przyjaciele natury,
• Pij wodę, będziesz wielki,
• Akcja „Góra grosza”,
• Zbieranie darów dla dzieci.

Monitorowanie:
Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli. Karty obserwacji dzieci. Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2013/2014, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2014 r.
Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: (dzieci….)
1. Znają różnorodne techniki plastyczne.
2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego.
3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych.
4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu.
5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.


Rok szkolny 2014/2015
„Nasze emocje i uczucia”.

Zadanie:
Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

Cele:
1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
3. Poznanie własnych praw i obowiązków.
4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie .
5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.
6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności.

Działania:
1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.
2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:
• aranżacja i modernizacja sal,
• stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy.
3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka:
• prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
• podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych,
• prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).
4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.
5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych:
• opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie,
• dostarczanie wzorów właściwego zachowania się,
• ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.
7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Monitorowanie:
Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2014/2015, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2015 r.
Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: (dzieci…)
1. Znają własne prawa i obowiązki.
2. Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne.
3. Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych.
4. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych.
5. Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie.
6. Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej.
7. Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej.
8. Posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego.

Rok szkolny 2015/2016
„Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”.

Zadania:
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:
1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody.
2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności.
3. Rozwijanie sprawności ruchowej.
4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

Działania:
1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
• prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi,
• prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki,
• organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na
• świeżym powietrzu,
• cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
• kąciki sportowe,
• wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów,
• różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.
4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez: wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje
5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
• prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka,
• organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji,
• prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci,
• stosowanie profilaktyki zdrowotnej,
• zorganizowanie Spartakiady przedszkolnej,
• przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
• wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów,
• hodowlę warzyw w salach.
6. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia.

Monitorowanie
Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Zastosujemy narzędzia: Wywiad z rodzicami, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk 2015/2016, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2016 r.
Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: (dzieci…)
• Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów,
przyrządów i rekwizytów.
• Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
• Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
• Potrafią łączyć ruch z muzyką.
• Wykazują sprawność fizyczną.
• Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
• Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
• Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów,
przyrządów i rekwizytów.
• Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
• Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
• Potrafią łączyć ruch z muzyką.
• Wykazują sprawność fizyczną.
• Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
• Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.


Rok szkolny 2016/2017
„Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci”.

Zadania:
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Cele:
1. Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności.
2. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki.
3. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka.
4. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania.
5. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa).
6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych.
7. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną.

Działania:
1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
• udział dzieci w koncertach muzycznych,
• śpiew indywidualny, zbiorowy,
• taniec.
2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki „żywej” oraz z „nagrań”.
3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej.
4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne).
5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
• udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej,
• organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola.
6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:
• doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych,
• eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku,
• ćwiczenia emisyjne,
• śpiewanie i słuchanie piosenek,
• urządzenie w salach „kącików muzycznych”,
• samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu,
• łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr),
• opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka.

Monitorowanie
Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca oraz analiza dokumentów i danych.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2016/2017, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracęw danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2017 r.
Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: (dzieci …)
1. Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne.
2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach  aktywności muzyczno-ruchowej.
3. Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną.
4. Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo).
5. Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku.
6. Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych.
7. Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji.
8. Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej.
9. Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem Przedszkola.
10. Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną.


Rok szkolny 2017/2018
„Dziecięca ekspresja werbalna”.

Zadanie:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Cele:
1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym
poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym „otwarciem się” dziecka.
3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i „nowatorskich” rozwiązań.
4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, stosowanie nowatorskich metod nauki czytania: wg. I. Majchrzak, M. Bogdanowicz.
5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:
1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
• analiza treści pozycji literackich,
• przedstawianie ich treści własnymi słowami,
• układanie krótkich opowiadań,
• zabawy słownikowe,
• inscenizowanie,
• nauka wierszyków, wyliczanek,
• tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
• poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
• ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
4. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
6. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
8. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
10. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

Monitorowanie dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci. Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, Hospitację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniającą, Karty dokumentowania kształcenia ustawicznego nauczycieli, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2017/2018, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2018r.
Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: (dzieci …)
1. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych.
2. Są śmiałe i otwarte na kontakty.
3. Poprawnie wypowiadają się.
4. Mają bogaty słownik.
5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych.
6. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura.
7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów.
8. Poznaje bogactwo języka literackiego.
9. Potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. Minirole.
10. Interesuje się tekstem i literami.
11. Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy.
12. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku
różnorodnych form aktywności własnej.


III. Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)
Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycieli innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.
Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:
W naszym przedszkolu dziecko:
1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpiecznie.
3. Rozwija się twórczo.
4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
8. Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:
1. Uzyskują pomoc specjalistów.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują
wszechstronną pomoc.


W naszym przedszkolu nauczyciele:
1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
9. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.
10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

IV. Postanowienia końcowe
1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomczyk
Liczba odwiedzin:5079